Booksteps schoolbibliotheken

Booksteps is een bibliotheekprogramma in Oeganda dat scholen helpt om structureel toegang te krijgen tot schoolboeken van hoge kwaliteit. Dat is niet vanzelfsprekend, want de meeste publieke scholen in Oeganda ontbreekt het aan de lesmiddelen die nodig zijn voor onderwijs op een basisniveau. Wij kiezen er voor om het bestaande schoolsysteem te versterken met een uitgekiend systeem waarbij zoveel mogelijk scholen kunnen profiteren van gedeelde voorzieningen. De Booksteps bibliotheken vormen een spil in de regio waar omliggende scholen boeken lenen en waar leerlingen en leerkrachten komen lezen en studeren. Op die manier worden leraren geholpen om betere lessen te geven en krijgen scholieren de kans om beter te presteren.

In de loop der tijd hebben we vanuit vier centrale bibliotheken 40 scholen bereikt met het programma waarmee zo’n 30.000 kinderen toegang kregen tot beter onderwijs. Door het monitoren van examenresultaten hebben we kunnen vaststellen dat schoolresultaten substantieel verbeteren. Hierdoor willen steeds meer scholen participeren in het programma.

Locaties

Leerlingen

Scholen

Boeken

Samenwerkende scholen

Scholen werken regionaal samen om kostbare leermiddelen te delen.

De beste boeken

Selectie en aanschaf van de beste lesboeken binnen het landelijke curriculum.

Deskundige bibliothecarissen

Aanstellen en opleiden van gekwalificeerde bibliothecarissen.

Solide toezicht

Organiseren van een solide toezicht- en beheersysteem met veilige opslag en transport van boeken.

Eigenaarschap

Gezamenlijk eigenaarschap van deelnemende scholen.

Duurzaamheid

Organiseren van langetermijn financiering door de gemeenschap.

Flexibiliteit

Ruimte bieden om het systeem aan te passen aan unieke lokale omstandigheden

Wie zijn we

Joke Timmer-Hijink
Oprichter Booksteps

Door jarenlange ervaring als verpleegkundige op de Nederlandse Antillen heb ik met veel verschillende nationaliteiten mogen werken onder vaak...

Joseph Asutai
Program Manager Organda

Joseph Asutai studeerde Politicologie en Filosofie aan de Makarere Universiteit in Kampala en voltooide zijn MBA-studie in New York...

Marleen Timmer
Voorzitter e-Progress

Met een studieachtergrond als antropoloog en vele jaren ervaring als business analist voor profit en non-profit organisaties in Nederland wil...

Leen Timmer +
Consultant en vrijwilliger

Als basisschooldirecteur op het Caribische eiland St. Maarten heb ik in het verleden kunnen bewerkstelligen dat er betere leerboeken kwamen...

Mirjam Kroon
Lid bestuur e-Progress

In mijn werk als trainer en coach is de rode draad een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen....

Hoe het begon..

Het zal je maar overkomen. Op elkaar gepakt met duizenden andere mensen in eindeloze rijen rieten hutten. Er is niet veel te doen, want er is geen elektriciteit. Op school zit je in een klas met soms wel 200 andere kinderen. Je kunt je in zo’n stampvolle klas niet concentreren. Er zijn geen leerboeken en je pikt maar weinig op van wat de leerkracht zegt. Thuis heb je geen televisie en ook geen boeken.

Dat is de situatie in de kampen van Noord-Oeganda. Met de organisatie Art For All was Joke Hijink in april 2006 in Noord-Oeganda in Pagak om met kinderen in het kamp te schilderen en te spelen om hen zodoende even uit de sfeer van de dagelijkse sleur van het leven in het kamp te halen. Eén voorval liet haar niet meer los. Een lange jongen van een jaar of dertien, stond voor haar te draaien. Verlegen met zijn ogen naar zijn tenen gericht vroeg hij: ‘I want you to be my mother’, hij wilde waarschijnlijk helemaal geen witte vrouw als moeder, maar hij zag in Joke, misschien onbewust, de mogelijkheid om uit de spiraal van uitzichtloze ellende te komen. Een betere toekomst.

Tijdens dezelfde reis vroeg een jongen uit het kamp haar om een Engels boek. Hij wilde het dan uit zijn hoofd leren om later een baan te kunnen krijgen. Joke nam toen contact op met de staf van War Child. Daar bleek de behoefte aan boeken en leermiddelen bekend te zijn. In heel Noord-Oeganda is een enorm gebrek aan leermiddelen en leesboeken. Tot dan toe was het niet mogelijk geweest om hierop in te spelen. Eenmaal terug in Nederland werden de handen in elkaar geslagen en het idee voor het project Booksteps was geboren.

Aanpak

Als kleine stichting kunnen we snel en flexibel opereren. Alle medewerkers in Nederland werken 100% onbezoldigd en we betalen zelf zowel alle kosten die in Nederland gemaakt worden als onze reiskosten naar en in Oeganda. Hierdoor gaat het volledige bedrag van uw donaties direct naar de bibliotheken in Oeganda.

Qua inhoudelijke aanpak binnen de scholen hebben we ondervonden dat dit zoveel mogelijk door en voor de scholen zelf bedacht moet worden waarbij wij onze kennis en ervaring beschikbaar stellen om mee te denken. De ervaring die in de scholen en bibliotheken wordt opgedaan wordt gebruikt voor nieuwe projecten. Voor iedere project zijn heldere afspraken gemaakt over de besteding van onze fondsen en verantwoording hiervan. Er is een solide systeem ingeregeld voor verantwoordingen van de bestedingen. Op verschillende manieren worden wij op de hoogte gehouden van de besteding de beschikbaar gestelde fondsen.

Tenslotte hechten wij er aan om waar mogelijk samenwerking te zoeken met andere organisaties die actief zijn in hetzelfde gebied omdat we erg geloven in het versterken en aanvullen van elkaar. Zo hebben we voor de projecten in Barr en Pagak samengewerkt met War Child. Daarnaast zoeken we altijd aansluitng en validatie door de lokale autoriteiten omdat zij een belangrijke rol spelen in de duurzaamheid en voortzetting van de bibliotheken.

Stichting eProgress

Stichting e-Progress ondersteunt wereldwijd initiatieven van mensen die wel willen, maar zelf niet de mogelijkheid hebben om hun idealen te verwezenlijken.

e-Progress helpt projecten van anderen te realiseren. Hiermee wil e-Progress niet opnieuw het wiel uitvinden. Daarom werkt zij zoveel mogelijk samen met andere organisaties, zowel in Nederland als in andere landen.Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van lokale kennis en van bestaande netwerken. Dit vergroot de kans van slagen aanzienlijk.

e-Progress werkt met professionals die zich onbezoldigd voor de organisatie inzetten. Zodoende zijn de overheadkosten minimaal en worden de middelen maximaal besteed aan de projecten.

e-Progress treedt zo min mogelijk zelf naar buiten als stichting maar opereert achter de schermen. Centraal staan altijd de projecten die e-Progress ondersteunt. Meer over e-Progress

 

Send this to a friend